SOL·LICITUD PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DINS DEL PARC DE L’ESPAI D’INTERÈS NATURAL DE GALLECS
Nom de l'entitat: NIF:
Nom i cognom del/la sol·licitant: DNI:
Adreça de l'entitat C.P:
Municipi Telèfon.: E-mail
Naturalesa del sol·licitant:
Ajuntament Associació sense ànim de lucre Caixa o Fundació
Empresa privada Particulars Altres entitats:
Nom de l’activitat
Descripció general de l’activitat
Data: Hora inici: Hora d'acabament:
Lloc on es realitza l’activitat dins de Gallecs
Públic al qual va dirigida l'activitat
Afluència aproximada
Material necessari per part del Consorci
Disposareu durant l’activitat d’algun tipus de servei extern de vigilància com: protecció civil, agents rurals, voluntariat, .....
SI NO
Quin

Pòlissa de responsabilitat civil:

Nom de la companyia Número de pòlissa
“Si no es disposa de pòlissa de responsabilitat civil, serà el sol·licitant qui haurà de respondre dels danys que es puguin produir i assumir les despeses corresponents”
Data:
Veure el plànol de Gallecs

cap arxiu seleccionat

A OMPLIR PEL CONSORCI
El Consorci informa a l’activitat descrita a la fitxa:
Favorablement Desfavorablement
Observacions:
La brossa que es generi, s’ha de dipositar als contenidors grans del carrer que dóna accés a la plaça de l’església, no a les papereres de fusta. L’entitat s’ha de responsabilitzar que una vegada finalitzada l’activitat, no hi hagi cap deixalla al lloc on s’ha executat.
Està totalment prohibit trepitjar cap camp per tal de no malmetre els cultius.
Els autocars han d’estacionar a l’aparcament de Can Mainou
Signatura